ค้นหา

 การศึกษาชนิดและคุณสมบัติบางประการทางเคมีและชีววิทยา ของสมุนไพรเขาหลวง จังหวัดสุโขทัย
รหัส : 03008791
โครงการ : การศึกษาชนิดและคุณสมบัติบางประการทางเคมีและชีววิทยา ของสมุนไพรเขาหลวง จังหวัดสุโขทัย
Project : The Study on Species and Some Chemical and Biological Properties of Khaoluang Medicinal Plants-in Sukhothai Province.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2541
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
หน่วยงานระดับกรม : มหาวิทยาลัยนเรศวร
หน่วยงานระดับกระทรวง : ทบวงมหาวิทยาลัย
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. ศึกษาและรวบรวมพันธุ์ไม้สมุนไพรเขตอุทยานแห่งชาติรามคำแหง (ป่าเขาหลวง)
  2. ศึกษาข้อมูลในทางสมุนไพร ประโยชน์ใช้สอยแหล่งที่พบ ลักษณะนิเวศน์วิทยา พร้อมตัวอย่างพันธุ์ไม้
นักวิจัย :

ปรียานันท์ แสนโภชน์

คนึงนิจ ภู่พัฒน์วิบูลย์

ศิริรัตน์ แสงอ่อน

รัตนา สนั่นเมือง

คงศักดิ์ พร้อมเทพ

ชาคริต สวัสดิดล

อุรัตน์ พิมลศรี ลี
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th