ค้นหา

 ความคงตัวของสารสำคัญจากว่านนางคำที่เตรียมในรูปของนาโนพาร์ทิเคิล
รหัส : 03007588
โครงการ : ความคงตัวของสารสำคัญจากว่านนางคำที่เตรียมในรูปของนาโนพาร์ทิเคิล
Project : Stability of Active Ingredients from Wan-Nang-Khum Prepared in the Form Nanoparticles.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2549
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
หน่วยงานระดับกรม : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาความคงตัวต่อแสงขององค์ประกอบทางเคมีที่สำคัญของสารสกัดว่านนางคำ เพื่อเตรียมเป็นอนุภาคขนาดนาโน
  2. เพื่อพัฒนารูปแบบของสารสกัดจากว่านนางคำให้อยู่ในรูปอนุภาคขนาดนาโน เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
นักวิจัย :

ชฎารัตน์ ดวงรัตน์

ศิริพร โอโกโนกิ

วรี ติยะบุญชัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th