ค้นหา

 การใช้รังสีในการปรับปรุงพันธุ์ถั่วเหลืองให้ต้านทาน โรคราสนิม
รหัส : 04000737
โครงการ : การใช้รังสีในการปรับปรุงพันธุ์ถั่วเหลืองให้ต้านทาน โรคราสนิม
Project : Induced Mutations for Soybean Rust Resistant.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2528
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิทยาศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

สุมินทร์ สมุทคุปติ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th