ค้นหา

 การศึกษาและออกแบบสร้างเครื่องอัดน้ำมันมะพร้าวขนาด เล็กสำหรับเกษตรกร
รหัส : 04000710
โครงการ : การศึกษาและออกแบบสร้างเครื่องอัดน้ำมันมะพร้าวขนาด เล็กสำหรับเกษตรกร
Project : Study and design of small coconut oil extractor of farmers.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : N/A
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม
หน่วยงานระดับกระทรวง : กรมวิชาการเกษตร
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

จารุวัฒน์ มงคลธนทรรศ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th