ค้นหา

 การกำจัดสีย้อมในน้ำทิ้งด้วยวัสดุแกลบเผา
รหัส : 03000633
โครงการ : การกำจัดสีย้อมในน้ำทิ้งด้วยวัสดุแกลบเผา
Project : The Treatment of Effluent from Dye Industries by Using Rice-Husk Ashs
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2547
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
หน่วยงานระดับกรม : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. นำวัสดุธรรมชาติได้แก่ เถ้าแกลบดำจากโรงสีมาบดให้ละเอียดแล้วทำความสะอาดและศึกษาสมบัติทางกายภาพและทางเคมีเบื้องต้น
  2. ศึกษาพฤติกรรมการดูดซับของสี 2 กลุ่ม
  3. 1 สีมาตรฐาน
  4. 2 สีย้อม โดยศึกษารูปร่างไอโซเทอร์ม และอธิบายพฤติกรรมการดูดซับระหว่างสีทั้ง 2 กลุ่
นักวิจัย :

รัตนา มหาชัย

นาถ ภูวงศ์ผา
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th