ค้นหา

 การเจริญเติบโตและผลผลิตของพริกไทยพันธุ์มาเลเซียกับค้างชนิดต่างๆ .
รหัส : 04000655
โครงการ : การเจริญเติบโตและผลผลิตของพริกไทยพันธุ์มาเลเซียกับค้างชนิดต่างๆ .
Project : A study on the different king of supporters on the growth & yield of pepper, Malaysia variety
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2525
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : สถาบันวิจัยพืชสวน
หน่วยงานระดับกระทรวง : กรมวิชาการเกษตร
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

เสริมศักดิ์ รักธรรม
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th