ค้นหา

 การศึกษาการเจริญเติบโตและผลผลิตของพริกไทย 3 พันธุ์ กับค้างเสาซีเมนต์
รหัส : 04000653
โครงการ : การศึกษาการเจริญเติบโตและผลผลิตของพริกไทย 3 พันธุ์ กับค้างเสาซีเมนต์
Project : Study on the use of cement posts as the supporter on the growth & yield of three varieties of peper
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : N/A
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : สถาบันวิจัยพืชสวน
หน่วยงานระดับกระทรวง : กรมวิชาการเกษตร
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

เสริมศักดิ์ รักธรรม
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th