ค้นหา

 ทัศนคติและพฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมทางเกษตรของ ชาวนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รหัส : 04000631
โครงการ : ทัศนคติและพฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมทางเกษตรของ ชาวนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2528
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : สำนักวิจัย
หน่วยงานระดับกระทรวง : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อทราบพฤติกรรมการปลูกพืชใน ฤดูแล้ง
  2. เพื่อให้ทราบปัญหา & อุปสรรค
  3. เพื่อหา ลู่ทางพัฒนาระบบเกษตรชลประทาน ในภาคตะวันออก- เฉียงเหนือ
นักวิจัย :

สนิท สมัครการ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th