ค้นหา

 การประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในโรงเรียนในจังหวัดชลบุรี
รหัส : 02190971
โครงการ : การประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในโรงเรียนในจังหวัดชลบุรี
Project : Safety Risk Assessment of School in Chonburi Province
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพัฒนา
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2556
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : มหาวิทยาลัยบูรพา
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาลักษณะ สถานที่ สาเหตุของความไม่ปลอดภัยในโรงเรียน
  2. เพื่อประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในโรงเรียน 3 ด้าน ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านจัดบริการความปลอดภัย ด้านจัดการเรียนการสอน
นักวิจัย :

ชมภูศักดิ์ พูลเกษ

จิตรพรรณ ภูษาภักดีภพ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th