ค้นหา

 การศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการสอนเสริมและสอบรวบยอด ความพร้อมในการสอบ และผลการสอบขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์ของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
รหัส : 02190854
โครงการ : การศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการสอนเสริมและสอบรวบยอด ความพร้อมในการสอบ และผลการสอบขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์ของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
Project : The Study of Satisfaction on Tutoring and Comprehensive Examination Activities, Readiness for License Examination, and Achievement of Professional Nursing and Midwifery License Examination of Students in Faculty of Nursing, Huachiew Chalermprakiet Univers
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2554
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลต่อวิธีการจัดกิจกรรมการสอนเสริม และการสอบรวบยอดสาขาพยาบาลศาสตร์
  2. เพื่อศึกษาความพร้อมของนักศึกษาพยาบาลต่อการสอบขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ การพยาบาลและการผดุงครรภ์
  3. เพื่อศึกษาผลการสอบรวบยอดของนักศึกษ
นักวิจัย :

อังสนา ศิรประชา

บุบผา วิริยรัตนกุล

แสงทอง เลิศประเสริฐพงศ์

พรศิริ พันธสี

ดวงใจ ลิมตโสภณ

สุจิตรา ชัยกิตติศิลป์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th