ค้นหา

 การออกแบบและสร้างระบบพลาสมาดิสชาร์จแบบไดอิเล็กตริก สำหรับผลิตก๊าซโอโซน
รหัส : 01008410
โครงการ : การออกแบบและสร้างระบบพลาสมาดิสชาร์จแบบไดอิเล็กตริก สำหรับผลิตก๊าซโอโซน
Project : Design and Construction of Dielectric Plasma Discharges of Ozone Production.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 200,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2540
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิทยาศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อออกแบบและสร้างระบบพลาสมาดิสชาร์จไฟฟ้าแบบไม่สมดุลขึ้นมาใช้งานโดยใช้เป็นแหล่งกำเนิดพลังงานพลาสมาอีกชนิดหนึ่ง
  2. เพื่อให้เข้าใจขบวนการการเกิดพลาสมาดิสชาร์ตไฟฟ้าที่อุณหภูมิต่ำและเป็นเครื่องมือหลักที่ใช้ในการพัฒนาและออกแบบสร้างเครื่องกำเนิดโอโซนต่อไป
  3. เพื่อนำความรู้วิชาการทางด้านพลาสมาดิสชาร์ตไฟฟ้าไปประยุกต์ใช้งานจริง
นักวิจัย :

ยุทธนา ฎิระวณิชย์กุล

ณรงค์ สุวรรณมณี
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th