ค้นหา

 เขยนอกกับปัญหาสุขภาพ การใช้บริการ และค่าใช้จ่ายในการใช้บริการสุขภาพ : การศึกษาเชิงคุณภาพในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รหัส : 02190842
โครงการ : เขยนอกกับปัญหาสุขภาพ การใช้บริการ และค่าใช้จ่ายในการใช้บริการสุขภาพ : การศึกษาเชิงคุณภาพในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2553
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงสาธารณสุข
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. ปัญหาสุขภาพของเขยนอก ก่อนและหลังการมาอยู่อาศัยร่วมกับภรรยาไทย
  2. แหล่งของการใช้บริการสุขภาพของเขยนอก เมื่อมาอยู่ร่วมกับภรรยาไทย
  3. จำนวนเงินค่าใช้จ่ายและแหล่งที่มาของค่าใช้จ่ายสำหรับบริการสุขภาพของเขยนอก
นักวิจัย :

สุกัณฑา หมวดทอง

รุจี จารุภาชน์

กัลยา ทักษิณาเจนกิจ

บุญร่วม แก้วบุญเรือง

สิริวิมล ประเสริฐ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th