ค้นหา

 ความสัมพันธ์ระหว่างระดับแอนติบอดีต่อ Dengue Virus, ชนิดของ Dengue Virus และระดับ PGE 2 กับภาวะความรุนแรงของโรคไข้เลือดออก
รหัส : 02190729
โครงการ : ความสัมพันธ์ระหว่างระดับแอนติบอดีต่อ Dengue Virus, ชนิดของ Dengue Virus และระดับ PGE 2 กับภาวะความรุนแรงของโรคไข้เลือดออก
Project : The Association of Anti_Dengue Virus Antibody Level, Serotype of Dengue Virus and PGE 2 Level with Severity of Dengue Hemorrhagic Fever.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2553
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างระดับแอนติบอดีของ Dengue Virus และชนิด (Serotype) ของ Dengue Virus กับภาวะความรุนแรงของโรคไข้เลือดออก
  2. เพื่อหาความสัมพันธ์ของ Mediator เช่น PGE 2 กับภาวะความรุนแรงของโรค
นักวิจัย :

ทิพยา เอกลักษณานันท์

ผกากรอง ลุมพิกานนท์

บุญเกิด คงยิ่งยศ

ศิรินารถ วาสนะวัฒน

แจ่มใส เพียรทอง

ภพ โกศลารักษ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th