ค้นหา

 การพัฒนาพฤติกรรมการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับของประชาชน อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น (ระยะที่ 2)
รหัส : 02190632
โครงการ : การพัฒนาพฤติกรรมการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับของประชาชน อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น (ระยะที่ 2)
Project : Health Behavioral Developing for Opisthorchiasis Prevention Among People in Phuviang District, Khon Kaen Province.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2553
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษา การสร้างเครือข่ายหมู่บ้านปลอดภัยจากโรคพยาธิใบไม้ตับ ได้แก่ - กระบวนการ การสร้างเครือข่าย - การมีส่วนร่วมของชุมชน
  2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ ของผู้ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ ก่อนและหลังดำเนินการ
นักวิจัย :

พงษ์เดช สารการ

สุพรรณี พรหมเทศ

ไพบูลย์ สิทธิถาวร

จุฬาภรณ์ โสตะ

รุจิรา ดวงสงค์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th