ค้นหา

 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับศักยภาพด้านพฤติกรรมสุขภาพในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มารับบริการตรวจรักษาที่ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
รหัส : 02190573
โครงการ : ปัจจัยที่สัมพันธ์กับศักยภาพด้านพฤติกรรมสุขภาพในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มารับบริการตรวจรักษาที่ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2553
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : มหาวิทยาลัยบูรพา
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาอิทธิพลของสภาพแวดล้อมทางสังคมของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2
  2. เพื่อศึกษาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเบาหวาน และการดูแลรักษาโรคของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2
  3. เพื่อศึกษาความคาดหวังในการปฏิบัติพฤติกรรมของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2
  4. เพื่อ
นักวิจัย :

อรพิน รังษีสาคร

ศาสตรี เสาวคนธ์

ถิรพงษ์ ถิรมนัส

ศิริพร จันทร์ฉาย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th