ค้นหา

 การวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพของดาวคู่อุปราคา ดับเบิลยู เออซาร์ เมเจอร์ โดยเทคนิคโฟโตเมตรี แบบซีซีดี
รหัส : 01008373
โครงการ : การวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพของดาวคู่อุปราคา ดับเบิลยู เออซาร์ เมเจอร์ โดยเทคนิคโฟโตเมตรี แบบซีซีดี
Project : Analysis of Physical Properties of Eclipsing Binary System W Ursae Majoris Using CCD Photometric Technique.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 50,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2538
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิทยาศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

บุญรักษา สุนทรธรรม

มาโนช นาคสาทา

สุมิตร นิภารักษ์

อนิวรรต เฉลิมพงษ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th