ค้นหา

 โปรโมเตอร์ไฮเปอร์เมธิลเลชันของจีนในผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี
รหัส : 02190419
โครงการ : โปรโมเตอร์ไฮเปอร์เมธิลเลชันของจีนในผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี
Project : Promoter Hypermethylation of Genes in Cholangiocarcinoma.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2552
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. ศึกษา DNA methylation บริเวณ promoter ของจีน p14, p15, p16, p73 และ hMLH1 ในตัวอย่างผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีชนิด intrahepatic
  2. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง DNA methylation กับอัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี และลักษณะอาการทางคลินิกของผู้ป่วยมะเร็งท
นักวิจัย :

บรรจบ ศรีภา

เต็มดวง ลิ้มไพบูลย์

วัชรพงศ์ พุทธิสวัสดิ์

พัชรี เจียรนัยกูร

ชวลิต ไพโรจน์กุล
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th