ค้นหา

 อณูชีววิทยาของไวรัสที่สำคัญและอุบัติใหม่ในประเทศไทย
รหัส : 02190342
โครงการ : อณูชีววิทยาของไวรัสที่สำคัญและอุบัติใหม่ในประเทศไทย
Project : Malecular Virology of Important and Emerging Virus in Thailand.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2551
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. การสร้างองค์ความรู้ใหม่
  2. พัฒนาบุคลากร นักวิจัย นักวิจัยรุ่นเยาว์ นิสิต นักศึกษา เข้าสู่ประชาคมวิจัย
  3. สร้างเครือข่ายงานวิจัย ทั้งในและต่างประเทศ
นักวิจัย :

ทศพร วิมลเก็จ

พรรณทิพา ฉัตรชาตรี

ไพศาล เวชชพิพัฒน์

พิสิฐ ตั้งกิจวานิชย์

จินตนา จิรถาวร

ทายาท ดีสุดจิต

สิทธิศักดิ์ หรรษาเวก

ณัฏฐิยา หิรัญกาญจน์

ศิริวรรณ วนานุกูล

กมล สกุลวิระ

วันเพ็ญ ชัยคำภา

ยง ภู่วรวรรณ

ธีรพร ชินชัย

อภิรดี เทียมบุญเลิศ

พงษ์พีระ สุวรรณกูล

กอบกาญจน์ ทองประสม

วิโรจน์ พงษ์พันธุ์เลิศ

ศุภมิตร ชุณห์สุทธิวัฒน์

อภิวัฒน์ มุทิรางกูร

คณิศักดิ์ อรวีระกุล

นวพรรณ จารุรักษ์

สุรางค์ ไตรธีระประภาพ

ไพโรจน์ โชติวิทยธารากร

อิศรางค์ นุชประยูร

อภิชัย คงพัฒนะโยธิน

รุจิภัตต์ สำราญสำรวจกิจ

วรนุช จงศรีสวัสดี์

รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช

สันนิภา สุรทัตต์

วนิดา นพพรพันธุ์

อลงกร อมรศิลป์

สุชีรา ฉัตรเพริดพราย

ปิยะศักดิ์ ชะอุ่มพฤกษ์

เผด็จ สิริยะเสถียร

จุฑาทิพย์ เขียวเจริญ

วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์




สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th