ค้นหา

 ธรณีวิทยาบริเวณด้านเหนือของอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
รหัส : 01008372
โครงการ : ธรณีวิทยาบริเวณด้านเหนือของอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
Project : Geology of Northern Amphoe Li Area Changwat Lamphum.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 70,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2538
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิทยาศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อทำแผนที่แสดงขอบเขตการแผ่กระจายของหินและ ชนิดหินที่มีในพื้นที่
  2. เพื่อหาตความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยหินแต่ละชนิดของ แต่ละอายุ
  3. เพื่อหาตำแหน่งและขบวนการเกิดของแหล่งแร่ชนิดต่างๆ
นักวิจัย :

วุฒิ อุตตโม

บูรพา แพจุ้ย

ศุภชัย ชุนณหะวัต
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th