ค้นหา

 อิทธิพลของต้นตอที่มีต่อการเจริญเติบโต ผลผลิตและ คุณภาพของมะม่วงแรด
รหัส : 04000518
โครงการ : อิทธิพลของต้นตอที่มีต่อการเจริญเติบโต ผลผลิตและ คุณภาพของมะม่วงแรด
Project : Effect of rootstocks on growth, yield and quality of rad mango.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2528
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : สถาบันวิจัยพืชสวน
หน่วยงานระดับกระทรวง : กรมวิชาการเกษตร
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

ประเสริฐ อนุพันธุ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th