ค้นหา

 การประเมินการรับสัมผัสสาร MTBE ที่มีผลต่อสุขภาพของตำรวจจราจรที่ปฏิบัติหน้าที่ในเขตกรุงเทพมหานคร
รหัส : 02190133
โครงการ : การประเมินการรับสัมผัสสาร MTBE ที่มีผลต่อสุขภาพของตำรวจจราจรที่ปฏิบัติหน้าที่ในเขตกรุงเทพมหานคร
Project : Assessment of Methyl Tertiary Butyl Ether (MTBE) Exposure Among Traffic Policemen in Bangkok Metropolitan Area
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2550
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : มหาวิทยาลัยบูรพา
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อสำรวจการปนเปื้อนและตรวจวัดปริมาณระดับสาร MTBE ในบรรยากาศในบริเวณที่ตำรวจจราจรปฏิบัติงานในเขตกรุงเทพมหานคร
  2. เพื่อศึกษาลักษณะการสัมผัสจากสภาพการทำงานของตำรวจจราจรที่ปฏิบัติงานในเขตกรุงเทพมหานคร
  3. เพื่อตรวจวัดระดับสาร MTBE ในเลือดของตำรวจจราจรที
นักวิจัย :

ถิรพงษ์ ถิรมนัส

ศรีรัตน์ ล้อมพงศ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th