ค้นหา

 การกำจัดสัญญาณแทรกสอดจากกรดแอสคอร์บิคเพื่อการวิเคราะห์ปริมาณซูโครสในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม
รหัส : 01008294
โครงการ : การกำจัดสัญญาณแทรกสอดจากกรดแอสคอร์บิคเพื่อการวิเคราะห์ปริมาณซูโครสในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 314,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2538
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อกำจัดสัญญาณแทรกสอดของกรดแอสคอร์นิคที่เกิดขึ้นในระหว่างการวิเคราะห์ปริมาณน้ำตาลซูโครส
  2. เพื่อพัฒนาระบบวัดน้ำตาลซูโครสให้มีความจำเพาะสูง มีความสะดวกรวดเร็วและถูกต้องแม่นยำ
นักวิจัย :

พรพิมล ศรีทองคำ

กฤษณพงศ์ กีรติกร

ชาญเดช หรูอนันต์

ธวัชชัย สุวรรณคำ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th