ค้นหา

 สุขวิทยาทางการเจริญพันธุ์ของนักเรียนและครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร
รหัส : 02023751
โครงการ : สุขวิทยาทางการเจริญพันธุ์ของนักเรียนและครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร
Project : A Study of Reproductive Health in Adolescence of Secondary School Students and Teachers in Bangkok
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2547
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. ศึกษาความรู้ ทัศนคติ และประสบการณ์ของนักเรียนมัธยมศึกษาในกรุงเทพฯ ชั้น ม.1-ม.6 และครู เกี่ยวกับสุขวิทยาการเจริญพันธุ์ (Reproductive Health)
  2. เพื่อรวบรวมข้อมูลพื้นฐานสำหรับศึกษาความต้องการของนักเรียนมัธยมศึกษาและครูเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
นักวิจัย :

สุมนา ชมพูทวีป

นิกร ดุสิตสิน

เขมิกา ยามะรัต
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th