ค้นหา

 ฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของ high-density lipoproteins ในภาวะตอบสนอง acute-phase
รหัส : 02023547
โครงการ : ฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของ high-density lipoproteins ในภาวะตอบสนอง acute-phase
Project : Antimicrobial Activity of High-Density Lipoproteins (HDL) During the Acute-Phase Response.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2547
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. ศึกษาเปรียบเทียบฤทธิ์ของ acute-phase HDL กับ HDL ในภาวะปกติ ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียชนิดต่างๆ ทั้งกรัมบวกและกรัมลบ
  2. ศึกษาหาส่วนประกอบของ HDL ที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย
นักวิจัย :

วรกมล แน่นอุดร

สุทธิลักษณ์ ปทุมราช

เปรมทิพย์ ทวีรติธรรม

วีรพันธุ์ โขวิฑูรกิจ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th