ค้นหา

 การเจริญเติบโตและผลผลิตของถั่วเหลือง ที่ปลูกโดยใช้ วิธีการเขตกรรมต่าง ๆ ในภาคกลางของประเทศไทย
รหัส : 04000442
โครงการ : การเจริญเติบโตและผลผลิตของถั่วเหลือง ที่ปลูกโดยใช้ วิธีการเขตกรรมต่าง ๆ ในภาคกลางของประเทศไทย
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2523
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะเกษตร
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

อภิพรรณ พุกภักดี

สุรีพร เกตุงาม
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th