ค้นหา

 การผลิตโมโนโคลนาลแอนติบอดีจำเพาะต่อ allergens จากแมลงสาบและการผลิต recombinant allergens
รหัส : 02022383
โครงการ : การผลิตโมโนโคลนาลแอนติบอดีจำเพาะต่อ allergens จากแมลงสาบและการผลิต recombinant allergens
Project : Production of Monoclonal Antibodies to Cockroach Allergens and Production of Recombinant Allergens.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพัฒนา
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2549
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : มหาวิทยาลัยมหิดล
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาเกี่ยวกับขนาดและคุณสมบัติทางเคมีและฟิสิกส์ของโมเลกุลต่างๆ ใน crude extract จากแมลงสาบซึ่ง recognized โดย specific IgE antibodies ในซีรัมของ ผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ต่อแมลงสาบ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับ การศึกษาเกี่ยวกับ amino acid sequences ของ
นักวิจัย :

ยุวพร สากลวารี

พรพรรณ ดีระพัฒน์

วันเพ็ญ ชัยคำภา

วรรณะ มหากิตติคุณ

ฉวีวรรณ บุนนาค

ปกิต วิชยานนท์

ยุวดี มหาคุณกิจเจริญ

ธารีรัตน์ กะลัมพะเหติ

นิทัศน์ สุขรุ่ง

อัญชลี ตั้งตรงจิตร
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th