ค้นหา

 ปัจจัยตัวบุคคลที่ส่งเสริมให้เกิดมะเร็งท่อน้ำดี : ลักษณะทางพันธุกรรมของจีน CYP2A6 และความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งท่อน้ำดีในประชากรไทยอีสาน
รหัส : 02022224
โครงการ : ปัจจัยตัวบุคคลที่ส่งเสริมให้เกิดมะเร็งท่อน้ำดี : ลักษณะทางพันธุกรรมของจีน CYP2A6 และความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งท่อน้ำดีในประชากรไทยอีสาน
Project : Host Factor Associated Cholangiocarcinoma : Genetic Polymorphism of CYP2A6 and Susceptibility to Cholangiocinoma in a Northeastern Thai Population.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2549
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาชนิดและการกระจายตัวของลักษณะทางพันธุกรรม (genotype) ของ CYP2A6 ในประชากรไทยอีสาน
  2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางพันธุกรรมของ CYP2A6 กับความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งท่อน้ำดีใน ประชากรไทยอีสาน
นักวิจัย :

วชิราภรณ์ นรชาติยาพจน์

พวงรัตน์ ยงวณิชย์

วงศ์วิวัฒน์ ทัศนียกุล

อมรรัตน์ ร่มพฤกษ์

วีรพล คู่คงวิริยพันธุ์

วัชรพงศ์ พุทธิสวัสดิ์

วิจิตรา ทัศนียกุล
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th