ค้นหา

 ระบบเฝ้าตรวจมลภาวะอากาศ แบบระยะไกล
รหัส : 01008279
โครงการ : ระบบเฝ้าตรวจมลภาวะอากาศ แบบระยะไกล
Project : Remote Air Pollution Monitoring System.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 1,554,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2538
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิศวกรรมศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อพัฒนาระบบเฝ้าตรวจมลภาวะอากาศแบบระยะไกล เช่น ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ (Co) ไนโตรเจนออกไซด์ (No) และซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (So) เป็นต้น
  2. เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการวัดของหัววัดโดยใช้การประมวลวิธีใหม่
  3. เพื่อทดสอบระบบที่พัฒนาขึ้นในการนำไปใช้งาน
นักวิจัย :

มานะ ศรียุทธศักดิ์

ทับทิม อ่างแก้ว

มนตรี สวัสดิ์ศฤงฆาร

วัชรพงษ์ โขวิฑูรกิจ

สมศักดิ์ ปัญญาแก้ว

สุวิทย์ นาคพีระยุทธ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th