ค้นหา

 พยาธิวิทยาและกลไกการเกิดมะเร็งท่อน้ำดี ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : Loss of Heterozygosity of Chromosome 9p
รหัส : 02021285
โครงการ : พยาธิวิทยาและกลไกการเกิดมะเร็งท่อน้ำดี ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : Loss of Heterozygosity of Chromosome 9p
Project : Pathology and Pathogenesis of Cholangiocarcinoma in Northeast Thailand : Loss of Heterozygosity of Chromosome 9p.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2552
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. ศึกษา Loss of Heterozygosity (LOH) และ Mircrosatellity (MSI) บริเวณไมโครโซม 9p21-pter โดยใช้ PCR based Microsatellite Markers
  2. หาความสัมพันธ์ระหว่าง LOH หรือ MSI กับลักษณะอาการทางคลินิกของผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี เพื่อหาคำอธิบายการเกิดมะเร็งท่อน้ำดีใ
นักวิจัย :

อมรรัตน์ ร่มพฤกษ์

บรรจบ ศรีภา

เต็มดวง ลิ้มไพบูลย์

วัชรพงศ์ พุทธิสวัสดิ์

ชวลิต ไพโรจน์กุล
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th