ค้นหา

 การศึกษาเพื่อค้นหาโปรตีนในซีรัมของผู้ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับชนิด (Opisthorchis Viverrini) ซึ่งอาจเป็นเครื่องหมายบ่งชี้การเป็นมะเร็งท่อน้ำดี
รหัส : 02021182
โครงการ : การศึกษาเพื่อค้นหาโปรตีนในซีรัมของผู้ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับชนิด (Opisthorchis Viverrini) ซึ่งอาจเป็นเครื่องหมายบ่งชี้การเป็นมะเร็งท่อน้ำดี
Project : A Rearch for a Liver Fluke-Associated Cholangio-Carcinoma (CCA) Maher in Individuals with Opisthorchis Viverruni Infecction and CCA Patients.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพัฒนา
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2549
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

ยุวพร สากลวารี

สุพล มโนรมณ์

ยุพา เกิดพืชน์

ฐิติมา วงศาโรจน์

วันเพ็ญ ชัยคำภา

วันชัย มาลีวงษ์

พักตร์พิมล มหรรณพ

ปิยะรัตน์ บุตราภรณ์

วิโรจน์ กิติคุณ

ประภาศรี จงสุขสันติกุล
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th