ค้นหา

 การรับรู้สิทธิผู้ป่วยของนักศึกษาพยาบาล
รหัส : 02021060
โครงการ : การรับรู้สิทธิผู้ป่วยของนักศึกษาพยาบาล
Project : The Perception of Patient Right Among Students Nurses.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2544
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หน่วยงานระดับกระทรวง : ทบวงมหาวิทยาลัย
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาการรับรู้สิทธิของผู้ป่วยของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีลำปาง 1 และวิทยาลัยพยาบาลบรม ราชชนนีพะเยา
  2. เพื่อเปรียบเทียบการรับรู้สิทธิของผู้ป่วยของนักศึกษา พยาบาล ชั้นปีที่ 1, 2, 3 และ 4 ของคณะพย
นักวิจัย :

อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม

กุลวดี อภิชาติบุตร
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th