ค้นหา

 การวินิจฉัยโรคไอกรน โดยวิธีอีไลซาและการเพิ่มสารพันธุกรรม
รหัส : 02020582
โครงการ : การวินิจฉัยโรคไอกรน โดยวิธีอีไลซาและการเพิ่มสารพันธุกรรม
Project : Diagnosis of Perteersis Using MAb-based dot-blot ELISA Indirect ELISA and DNA Conplification.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2541
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : มหาวิทยาลัยมหิดล
หน่วยงานระดับกระทรวง : ทบวงมหาวิทยาลัย
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

เสาวลักษณ์ จุลพิษ

วันเพ็ญ ชัยคำภา

มนัส จงสงวน

กฤษณา เพ็งสา
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th