ค้นหา

 การตรวจเฝ้าระวังมลพิษทางทะเลในบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกของอ่าวไทยตอนบน (ระยะที่ 5)
รหัส : 01008275
โครงการ : การตรวจเฝ้าระวังมลพิษทางทะเลในบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกของอ่าวไทยตอนบน (ระยะที่ 5)
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 452,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2538
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ
หน่วยงานระดับกระทรวง : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. ทำการตรวจสอบและติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางทะเลและมลสารบางชนิดที่อาจเกิดขึ้นจากภาคเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
  2. เพื่อประเมินผลกระทบต่อคุณภาพน้ำและทรัพยากรสิ่งมีชีวิต และต่อแหล่งชุมชนในบริเวณชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกของอ่าวไทยตอนบน
  3. เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับเปรียบเทียบกับข้อมูลที่ผ่านมาในตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงการทำนายและการบ่งชี้ระดับสภาวะแวดล้อม
นักวิจัย :

สมภพ รุ่งสุภา

สมบัติ อินทร์คง

เอนก โสภณ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th