ค้นหา

 การศึกษาการดัดแปลงใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนกับยานพาหนะ
รหัส : 01008274
โครงการ : การศึกษาการดัดแปลงใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนกับยานพาหนะ
Project : A Study of Modification For Hydrogen Fuelled Vehicle.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 764,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2538
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : สถาบันวิจัยพลังงาน
หน่วยงานระดับกระทรวง : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการวิจัยและพัฒนาพลังงานไฮโดรเจนในรถยนต์เพื่อลดมลพิษทางอากาศ
  2. ศึกษาและค้นคว้าเกี่ยวกับปัญหาด้านความปลอดภัยของการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจน
  3. ศึกษาและติดตามเทคโนโลยีด้านการกักเก็บพลังงานไฮโดรเจนโดยเน้นเทคโนโลยีที่ใช้กับรถยนต์
  4. ศึกษาและดัดแปลงเครื่องยนต์ให้สามารถใช้กับเชื้อเพลิงไฮโดรเจน
นักวิจัย :

วิทยา ยงเจริญ

กุลธร ศิลปบรรเลง

ขวัญชัย จ้อยเจริญ

ฉัตรชัย หงษ์อุเทน
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th