ค้นหา

 สภาพงาน ความปลอดภัย และผลกระทบในพนักงานหญิงมีครรภ์ที่ประกอบอาชีพในโรงงานอุตสาหกรรม เขตพัฒนาอุตสาหกรรมชายฝั่งทะเลตะวันออก
รหัส : 02011025
โครงการ : สภาพงาน ความปลอดภัย และผลกระทบในพนักงานหญิงมีครรภ์ที่ประกอบอาชีพในโรงงานอุตสาหกรรม เขตพัฒนาอุตสาหกรรมชายฝั่งทะเลตะวันออก
Project : Working Conditions Safety and Effects on Pregnant Worker in the Eastern Seaboard Development Area.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2549
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : มหาวิทยาลัยบูรพา
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. ศึกษาสภาพงานและความปลอดภัยในการทำงานของแรงงานหญิงมีครรภ์
  2. ผลที่ตามมาทางสุขภาพแก่หญิงมีครรภ์และทารกแรกเกิด
  3. เปรียบเทียบภาวะสุขภาพมารดาที่มีความปลอดภัย
  4. เปรียบเทียบภาวะสุขภาพของทารกแรกเกิด ที่มีความปลอดภัยต่างกัน
นักวิจัย :

อรพิน ทองดี

สุนิศา แสงจันทร์

ถิรพงษ์ ถิรมนัส

ศิริพร จันทร์ฉาย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th