ค้นหา

 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ กับระดับสารตะกั่วในเลือดของตำรวจจราจรที่ปฏิบัติงานในเขตเทศบาลเมืองทุกแห่งในเขตภาคตะวันออก
รหัส : 02010426
โครงการ : ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ กับระดับสารตะกั่วในเลือดของตำรวจจราจรที่ปฏิบัติงานในเขตเทศบาลเมืองทุกแห่งในเขตภาคตะวันออก
Project : Factors Related to Serum Lead Level Among Traffic Police in Municipality Area of Eastern Region.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2544
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : มหาวิทยาลัยบูรพา
หน่วยงานระดับกระทรวง : ทบวงมหาวิทยาลัย
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อสำรวจการปนเปื้อนของตะกั่วในบรรยากาศ บริเวณที่ ตำรวจจราจรปฏิบัติงานในเขตเทศบาลเมืองทุกแห่งในเขต ภาคตะวันออก
  2. เพื่อศึกษาสภาพการทำงานของตำรวจที่ปฏิบัติงานจราจร ในเขตเทศบาลเมืองทุกแห่งในภาคตะวันออก
  3. เพื่อตรวจวัดระดับสารตะกั่วในเลือดของตำรวจที่ปฏ
นักวิจัย :

ถิรพงษ์ ถิรมนัส

ศรีรัตน์ ล้อมพงศ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th