ค้นหา

 ภาวะสุขภาพ และพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในเขตจังหวัดพิษณุโลก
รหัส : 02010416
โครงการ : ภาวะสุขภาพ และพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในเขตจังหวัดพิษณุโลก
Project : Health Status and Health Promoting Behavior of The Eldery in Pitsanulok Province.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2544
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : มหาวิทยาลัยนเรศวร
หน่วยงานระดับกระทรวง : ทบวงมหาวิทยาลัย
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

ชฎาภรณ์ วัฒนวิไล

กรกาญจน์ ปานสุวรรณ

ประภา ลิ้มประสูตร

มัลลิกา ตั้งค้าวานิช

วงเดือน สุวรรณคีรี

รุ่งศรี แสงแก้วศรี

บุญชู อนุสาสนนันท์

แอนน์ จิระพงษ์สุวรรณ

นงนุช โอบะ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th