ค้นหา

 การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างศักยภาพขององค์กรชุมชน โดยการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เพื่อการพัฒนาสาธารณสุขในท้องถิ่น
รหัส : 02009894
โครงการ : การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างศักยภาพขององค์กรชุมชน โดยการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เพื่อการพัฒนาสาธารณสุขในท้องถิ่น
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพัฒนา
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2544
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : มหาวิทยาลัยมหิดล
หน่วยงานระดับกระทรวง : ทบวงมหาวิทยาลัย
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

ทัศนีย์ ศิลาวรรณ

นิวัต อุณฑพันธุ์

เสริมพันธุ์ นิตย์นรา

ชนินทร์ เจริญกุล

วิวัฒน์ องค์สิงห์

ธราดล เก่งการพานิช

จุฑาพร ทับเพ็ชร

ตุ๋ย ยังน้อย

มณฑา เก่งการพานิช

อังสนา บุญธรรม

อรนุช ภาชื่น
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th