ค้นหา

 การสำรวจระดับสารตะกั่วในเลือดของผู้ปฏิบัติงานและในบรรยากาศของสถานประกอบการโรงพิมพ์ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
รหัส : 02009633
โครงการ : การสำรวจระดับสารตะกั่วในเลือดของผู้ปฏิบัติงานและในบรรยากาศของสถานประกอบการโรงพิมพ์ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
Project : Survey of Lead Level in Blood of the Worker and in Atmosphere of the Printing Establishment in Amphur Muang Chonburi Province.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2542
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : มหาวิทยาลัยบูรพา
หน่วยงานระดับกระทรวง : ทบวงมหาวิทยาลัย
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาระดับสารตะกั่วในเลือด สภาพการทำงานในโรงพิมพ์ ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับอันตรายจากการสัมผัสสารตะกั่ว ของผู้ปฏิบัติงานในโรงพิมพ์
  2. ศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติ ในการป้องกันอันตรายจากสารตะกั่ว ปริมาณระดับ ปริมาณฝุ่น และฝุ่นตะกั่วในบริเวณที่ ทำงาน
นักวิจัย :

อนามัย ธีรวิโรจน์

ถิรพงษ์ ถิรมนัส

ศรีรัตน์ ล้อมพงศ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th