ค้นหา

 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพอากาศในอาคารและกลุ่มอาการเจ็บป่วยของพนักงานที่ทำงานในสำนักงานของโรงพยาบาลในจังหวัดชลบุรี
รหัส : 02009632
โครงการ : การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพอากาศในอาคารและกลุ่มอาการเจ็บป่วยของพนักงานที่ทำงานในสำนักงานของโรงพยาบาลในจังหวัดชลบุรี
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2545
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : มหาวิทยาลัยบูรพา
หน่วยงานระดับกระทรวง : ทบวงมหาวิทยาลัย
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อประเมินคุณภาพอากาศภายในอาคารของสำนักงาน ของโรงพยาบาลในจังหวัดชลบุรี
  2. เพื่อศึกษากลุ่มอาการเจ็บป่วยของพนักงานที่เกิดขึ้นจากการทำงานภายในอาคารของสำนักงาน ในโรงพยาบาลในจังหวัดชลบุรี
  3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพอากาศภายในอาคารกับกลุ่มอากา
นักวิจัย :

ชมภูศักดิ์ พูลเกษ

จิตรพรรณ ภูษาภักดีภพ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th