ค้นหา

 การศึกษาความสัมพันธ์ด้านปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับเสียงดังที่มีผลต่อระดับการได้ยินของผู้ประกอบอาชีพ ในสถานประกอบการดิสโก้เธคใน เขตจังหวัดชลบุรี
รหัส : 02009320
โครงการ : การศึกษาความสัมพันธ์ด้านปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับเสียงดังที่มีผลต่อระดับการได้ยินของผู้ประกอบอาชีพ ในสถานประกอบการดิสโก้เธคใน เขตจังหวัดชลบุรี
Project : Study on Factors Related to the Hearing Efficiency of Discotheque Worker in Chonburi Province.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2541
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : มหาวิทยาลัยบูรพา
หน่วยงานระดับกระทรวง : ทบวงมหาวิทยาลัย
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาปัจจัยต่าง ๆ เช่น อายุ เพศ ระยะเวลาการทำงาน ลักษณะงานที่สัมผัสเสียง ระยะที่สัมผัสเสียงต่อวัน ที่มีผลต่อระดับการได้ยินของผู้ประกอบอาชีพในสถานประกอบการดิสโก้เทค
  2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง อายุ เพศ ระยะเวลาการทำงาน ที่มีผลต่อระดับการได้ยิ
นักวิจัย :

พรทิพย์ เย็นใจ

อนามัย ธีรวิโรจน์

จิตรพรรณ ภูษาภักดีภพ

ศรีรัตน์ ล้อมพงศ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th