ค้นหา

 การพิสูจน์ความเป็นอดิศัยในสนามค่าลักษณะเฉพาะไม่เป็นศูนย์โดยวิธีการของ Wade
รหัส : 01008255
โครงการ : การพิสูจน์ความเป็นอดิศัยในสนามค่าลักษณะเฉพาะไม่เป็นศูนย์โดยวิธีการของ Wade
Project : Proving Transcendence in the Fields of Nonzero Characteristic by a Method of Wade.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : 40,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2538
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิทยาศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

กรรณิกา คงสาคร

กนกรัตน์ เศวตเศรณี

พัชรา อุบลศรี

วิเชียร เลาหโกศล
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th