ค้นหา

 การศึกษาเพื่อพัฒนาชุดการตรวจวินิจฉัยทางน้ำเหลืองวิทยาต่อโรคพยาธิใบไม้ปอด (Paragonimus heterotremus)
รหัส : 02007456
โครงการ : การศึกษาเพื่อพัฒนาชุดการตรวจวินิจฉัยทางน้ำเหลืองวิทยาต่อโรคพยาธิใบไม้ปอด (Paragonimus heterotremus)
Project : Study for Development of Serodiagnostic Kits for human Paragonimiasis Caused by Paragonimus Heterotremus.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2543
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หน่วยงานระดับกระทรวง : ทบวงมหาวิทยาลัย
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. ผลิตและคัดเลือก mAb ที่จำเพาะต่อพยาธิใบไม้ปอด P.heterotremus เพื่อใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพของการตรวจวินิจฉัยโรคพยาธิใบไม้ปอด
  2. ใช้ mAb เพื่อแยก antigen ของพยาธิใบไม้ปอดที่จำเพาะโดยวิธี affinity Chromafography
นักวิจัย :

สุชาติ ปริยานนท์

วันเพ็ญ ชัยคำภา

ชัยศิริ วงศ์คำ

วันชัย มาลีวงษ์

ผิวพรรณ มาลีวงษ์

นิมิตร มรกต
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th