ค้นหา

 การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผล ความปลอดภัย และผลลัพธ์ ทางเศรษฐศาสตร์ของการบริหารยา amikacin แบบวันละครั้งกับแบบแบ่งให้วันละสองครั้งในผู้ป่วยเด็กที่มีภาวะ febrile neutropenia
รหัส : 02001381
โครงการ : การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผล ความปลอดภัย และผลลัพธ์ ทางเศรษฐศาสตร์ของการบริหารยา amikacin แบบวันละครั้งกับแบบแบ่งให้วันละสองครั้งในผู้ป่วยเด็กที่มีภาวะ febrile neutropenia
Project : Comparing the Efficacy Safety and Economic Outcomes of Once-Daily VersusTwice-Daily Amikacin Plus Cloxacillin in Febrile Neutropenic Children.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2549
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

สุพล ลิมวัฒนานนท์

อรุณี เจตศรีสุภาพ

ผกากรอง ลุมพิกานนท์

จามรี ธีรตกุลพิศาล

จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์

สุรพล เวียงนนท์

ภพ โกศลารักษ์

พนิดา ธนาวิรัตนานิจ

สุอร ชัยนันท์สมิตย์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th