ค้นหา

 การศึกษาเปรียบเทียบคุณสมบัติของการซึมน้ำของดินกับดินเผา
รหัส : 01008044
โครงการ : การศึกษาเปรียบเทียบคุณสมบัติของการซึมน้ำของดินกับดินเผา
Project : Comparison Study of Infiltration Property Between Soil and Baked Soil.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพัฒนา
งบประมาณ : 26,900 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2538
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิศวกรรมศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อหาค่าอัตราการซึมของดินเผาและดินตากแห้ง
  2. เพื่อเปรียบเทียบค่าอัตราการซึมของดินเผาและดินตากแห้ง
  3. เพื่อหากำลังของดินเผาและดินตากแห้งในสภาพอิ่มตัว ด้วยน้ำ
  4. เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นสำหรับนำไปออกแบบอุปกรณ์การให้น้ำต่อพืชได้
นักวิจัย :

วิเชียร ปลื้มกมล

วิชัย ศรีบุญลือ




สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th