ค้นหา

 วิทยาภูมิคุ้มกันเพื่อวินิจฉัยโรคติดเชื้อและการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคอหิวาต์ชนิดกิน
รหัส : 02001225
โครงการ : วิทยาภูมิคุ้มกันเพื่อวินิจฉัยโรคติดเชื้อและการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคอหิวาต์ชนิดกิน
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2547
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : ทบวงมหาวิทยาลัย
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อพัฒนาวิธีการวินิจฉัยและผลิตชุดตรวจสำเร็จรูปสำหรับวินิจฉัยโรคเลปโตสไปโรซีส
  2. เพื่อพัฒนากรรมวิธีทางอิมมิวโนวิทยาสำหรับวินิจฉัยโรคติดเชื้อ
นักวิจัย :

วันเพ็ญ ชัยคำภา
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th