ค้นหา

 หอยแครงจากแหล่งดั้งเดิมเพชรบุรีและมาเลเซีย : เปรียบเทียบอัตรารอดตายระหว่างการขนส่งสู่ตลาด อัตราการเจริญเติบโตของหอยแครงเมื่อเลี้ยงในแหล่งเดียวกันและใช้การขนส่งแบบเดียวกัน
รหัส : 04000331
โครงการ : หอยแครงจากแหล่งดั้งเดิมเพชรบุรีและมาเลเซีย : เปรียบเทียบอัตรารอดตายระหว่างการขนส่งสู่ตลาด อัตราการเจริญเติบโตของหอยแครงเมื่อเลี้ยงในแหล่งเดียวกันและใช้การขนส่งแบบเดียวกัน
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2528
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : กองเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
หน่วยงานระดับกระทรวง : กรมประมง
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาการเจริญเติบโตของหอยแครงทั้ง 2 ชนิด เมื่อเลี้ยงในแหล่งเลี้ยงเดียวกัน
  2. อัตราการตายระหว่างการขนส่ง เนื่องจากตัวของมันเอง
  3. อัตราการตายระหว่างการขนส่งเนื่องจากถุงบรรจุ
  4. อัตราการตายระยะเวลาต่าง ๆ
  5. น้ำหนักที่หายไประหว่างการขนส่ง
นักวิจัย :

ยุทธ ฮั่นโสภา
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th