ค้นหา

 โครงการพัฒนา human multicolor telomere probes และการประยุกต์ใช้ในบุคคลปัญญาอ่อนและผู้พิการแต่กำเนิด
รหัส : 02001183
โครงการ : โครงการพัฒนา human multicolor telomere probes และการประยุกต์ใช้ในบุคคลปัญญาอ่อนและผู้พิการแต่กำเนิด
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2546
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : กรมสุขภาพจิต
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงสาธารณสุข
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

วีรยุทธ ประพันธ์พจน์

พรทิพย์ ประพันธ์พจน์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th