ค้นหา

 การเลี้ยงปลากะรังจุดสีน้ำตาล (Epinephelus tauvina) ในขุมเหมือง
รหัส : 04000323
โครงการ : การเลี้ยงปลากะรังจุดสีน้ำตาล (Epinephelus tauvina) ในขุมเหมือง
Project : Culture of brown-spotted grouper (Epinephelus tauvina) in the used mining pond.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2528
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : สำนักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
หน่วยงานระดับกระทรวง : กรมประมง
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาความเหมาะสมของแหล่งน้ำ ในการเลี้ยงปลา ชนิดนี้
  2. เพื่อศึกษาอัตราการเจริญเติบโตและอัตราการรอดของ ปลาที่ทดลองเลี้ยง
นักวิจัย :

เจต พิมลจินดา
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th