ค้นหา

 การออกแบบและสร้างระบบวัดแรงตึงผิว
รหัส : 01008039
โครงการ : การออกแบบและสร้างระบบวัดแรงตึงผิว
Project : Design and Construction of Surface Tension Measurement System.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : 114,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2536
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
หน่วยงานระดับกระทรวง : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. ออกแบบและสร้างระบบวัดแรงตึงผิว
  2. เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้เครื่องมือทดลองที่ทันสมัยทำงานร่วมกับเครื่องคอมพิวเตอร์
  3. ส่งเสริมให้มีการสร้างอุปกรณ์เพื่อใช้ในการเรียนการสอน
นักวิจัย :

วิบูลย์ ลีฬหาพัฒนาเลิศ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th